Flexible

기존의 부동형 제품에서 벗어나 플렉시블 한 특징으로 다양한 영역에 솔루션을 제공

 
 
     
   
  42, 135, 650, 1000, 2000mAh  
     
   
 

용도에 따른 Bending 각도와 횟수

 
     
   
  웨어러블, 시계, 헤드셋, VR/AR  
     
 
Copyright ⓒ amogreentech.co.kr 2010 All Rights reserved.